În conformitate cu prevederile art. 7  alin. (1) şi alin. (2)  din Legea nr. 329/2003 cu modificările şi completările ulterioare referitoare la dobândirea calităţii de detectiv particular,  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr.1,judeţ Vaslui, organizează în ziua de  31 Octombrie 2018, ora 10.00 examen pentru  atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea Metodologiei, Bibliografiei şi Ghidului de Interviu elaborate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale nr. 83542/07.07.2006.

CONDIŢII  DE PARTICIPARE

Potrivit art. 5 din Legea 329/2003 poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ;
 2. posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior ;
 1. este aptă din punct de vedere medical ;
 2. să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie ;
 3. nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice ;
 4. a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
 5. a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform preved.   7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europen şi ale Spaţiului Economic European .

Candidaţii vor prezenta în perioada 27.09.2018 – 12.10.2018  la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui – Serviciul de Investigaţii Criminale cu sediul în municipiul Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr. 1, judeţul Vaslui, următoarele documente:

 • cerere de participare la examen;
 • avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui;
 • fişa medicală pentru atestarea calităţii de detectiv particular, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 724 din 09.07.2005;
 • avizul psihologic ;
 • documentele de studii (original şi copie), sau după caz adeverinţă din care să reiasă îndeplinirea unei funcţii de poliţist sau lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că nu desfăşoară activităţi care să implice autoritatea publică a statului;
 • actul de identitate al candidatului (original şi copie xerox);
 • certificat de naştere şi certificat de căsătorie, după caz, în original şi copie;
 • dovada achitării la casieria Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui a taxei în cuantum de 139,28  lei,  pentru susţinerea examenului;
 • dosar cu şină.

                                                            PROBE DE EXAMEN:

– probă scrisă (test grilă cuprinzând un număr de 20  întrebări) ;

– interviu (pentru candidaţii declaraţi “Admis” la proba scrisă).

Anexa  1

BIBLIOGRAFIE :

 • Constituţia României – ediţie 2003;
 • Codul Penal – Partea specială;
 • Codul de procedură penală – Partea generală;
 • Drept civil – Contracte civile; Obligaţii;
 • Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificată şi actualizată;
 • G. 1666/ 07.10.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 329/ 2003 privind exerciatrea profesiei de detective particular ;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate actualizată;
 • G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România ,actualizată;
 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
 • Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale;
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948.

Pentru actele normative la care facem referire în bibliografie, se vor avea în vedere doar cele aflate în vigoare la data prezentului anunţ.

Anexa 2

                                                TEMATICA

pregătirii de specialitate a candidaţilor care doresc să susţină examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular

 1. INSTRUIREA ÎN PRACTICAREA MESERIEI DE DETECTIV PARTICULAR
 • Noţiuni privind exercitarea profesiei de detectiv particular (legislaţie);
 • Protecţia informaţiilor clasificate (legislaţie);
 • Legislaţie privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 1. NOŢIUNI DE DREPT PENAL- PARTEA SPECIALĂ
 • Infracţiuni contra persoanei;
 • Infracţiuni contra patrimoniului;
 • Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;
 • Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege;

4.1. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor;

4.2. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive;

4.3. Nerespectarea regimului materiilor explozive;

4.4. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri;

4.5. Exercitarea fără drept a unei profesii;

5)  Infracţiuni de fals.

5.1.  Falsificarea de monedă, timbre sau alte valori;

5.2.  Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare;

5.3.  Falsuri de înscrisuri;

6) Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

6.1. Infracţiuni contra familiei;

6.2. Infracţiuni contra sănătăţii publice;

6.3. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în primejdie;

6.4. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

 1. NOŢIUNI DE  DREPT PROCESUAL-PENAL

1) Participanţii în procesul penal;

2) Competenţa în materie penală;

3) Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal;

4) Procedura plângerii prealabile;

 1. NOŢIUNI DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PROCESUAL CIVIL.
 • Cunoştinţe de bază privind instituţiile de drept civil, respectiv recunoaşterea valabilităţii unui act juridic, a dobândirii unui drept de proprietate, apărarea dreptului de proprietate şi condiţiile de contestare a valabilităţii unui testament;
 • Cunoştinţe de bază în materia dreptului procesual-civil referitoare la probe şi participanţii în procesul civil.
 1. NOŢIUNI DESPRE CONTRACTE ŞI RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ.
 • Noţiunea de contract şi clasificarea acestora;
 • Încheierea contractelor (oferta de a contracta şi acceptarea acesteia, momentul încheierii contactului);
 • Efectele contractului (obligativitatea contractului în raport cu persoanele care nu au calitatea de părţi contractante, efectele specifice contractelor sinalagmatice, excepţia de neexecutare a contractului, rezoluţiunea şi rezilierea contractului şi suportarea riscului contractului);
 1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CRIMINOLOGIE ŞI CRIMINALISTICĂ
 • Obiectul şi conceptele fundamentale ale criminologiei;
 • Criminalitatea organizată la nivel transnaţional;
 • Criminalitatea clinică (personalitate optimă şi tipologie de delincvenţi, problemele personalităţii criminale şi ale tipologiei delincvenţilor);
 • Identificarea criminalistică;
 • Metode tehnico-ştiinţifice destinate investigaţiilor criminalistice;
 • Elemente de fotografie judiciară;
 • Cercetarea urmelor lăsate de obiecte şi alte categorii de urme;
 1. PSIHOLOGIE GENERALĂ ŞI JUDICIARĂ
 • Noţiuni de psihologie generală.
  • Studierea caracteristicilor psihosociale ale participanţilor în procesul penal (autor, victimă, martor), legalităţi psihice specifice diverselor faze ale săvârşirii faptei penale sau soluţionării acesteia;
 • Noţiuni de psihologie judiciară.

2.1. Infractorul şi infracţiunea din perspectiva psihologică şi psihosocială;

2.2. Etiologia comportamentului criminal;

2.3. Psihologia anchetei şi mărturiei;

 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREANŢELE BUGETARE ŞI IMPOZITUL
 • Măsurile asiguratorii;
 • Executarea silită;
 • Modalităţi de valorificare a bunurilor mobile şi imobile în cadrul executării silite;
 • Procedura în caz de insolvabilitate şi prescripţie;
 • Restituirea sumelor achitate în plus;
 • Stabilirea răspunderii altor persoane decât debitorul;
 • Procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;
 • Impozitul pe venit;
 1. NOŢIUNI DESPRE SOCIETĂŢILE COMERCIALE
 • Constituirea societăţilor comerciale;
 • Funcţionarea societăţilor comerciale;
 • Modificarea actului constitutiv;

Examenul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, din str. Hagi Chiriac, nr.1, în data de 31 Octombrie 2018, ora 10.00.

Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afişate în timp de 10 zile.

Candidaţii respinşi pot depune contestaţie în termen de 3 (trei) zile de la data afişării rezultatelor.

Reprezentanţii mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi particulari care doresc să participe la examen îşi vor comunica intenţia, în scris, la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, până la data de 12.10.2018 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0235.303161 – Subinspector de poliţie VASILIU CĂTĂLIN.

Articolul precedentA început deshumarea fostului Episcop Grigore Leu
Articolul următorBârlădenii sunt așteptați la Noaptea Cercetătorilor Europeni, pe 28 septembrie